Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu nastąpiła 23.05.2018, w związku z koniecznością dostosowania do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdą w życie z dn. 25.05.2018

Definicje:

Serwis: Strona internetowa pod adresem frankotech.com oraz shop.frankotech.com wraz z wszystkimi podstronami oraz poddomenami, na której Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika.

Usługa: należy przez to rozumieć świadczone usługi oraz oferowane w ramach Serwisu produkty, włączając w to dostęp do konta internetowego.

Administrator / Wydawca: FRANKOTECH SP. Z O. O. PL. DZIECKA 12/8, 70-241 SZCZECIN NIP 8522571585, REGON 320833407, właściciel, firma zarządzająca świadcząca Usługi w ramach Serwisu.

Użytkownik / Klient: osoba lub podmiot składający oświadczenie woli oraz dobrowolnie korzystający z Usług w ramach Serwisu, podający dane osobowe oraz godzący się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia świadczenia Usług przez Administratora.

Zamówienie: Złożenie oświadczenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie Usługi oraz zamówienie wybranego produktu oferowanego przez Wydawcę. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Serwisie oraz jego opłacenie.

Postanowienia:

§1

Polityka Prywatności określa reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, administrowanych przez Wydawcę i odnoszących się do niniejszej Polityki Prywatności. W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów do danych z tym związanych.

§2

Administratorem danych jest Wydawca. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.

§3.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§4

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. Gromadzimy dane podane dobrowolnie przez Użytkownika na potrzeby realizacji zamówienia, utworzenia konta w Serwisie oraz świadczenia Usługi.

§5

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

– realizacji Usług świadczonych w ramach Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

– marketingu własnych produktów lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia Usług w ramach Serwisu. Do uzyskania dostępu do Usług świadczonych w ramach Serwisu, konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia i wymaga to podania następujących danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane wskazanym przez Administratora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi w ramach Serwisu Usługami na rzecz Użytkownika, to jest firmom realizującym wysyłkę zamówionych produktów (Poczta Polska, Sendit.pl, Inpost.pl) oraz operatorom szybkich płatności on-line (dotpay.pl, tpay.com).

§6

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, przysługują Użytkownikowi następujące prawa:

  • W każdej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania.

  • Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie trwale usunięte i dane osobowe przestaną być przetwarzane przez Administratora.

  • Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Użytkownika celu.

  • Użytkownik ma prawo do wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych.

  • Użytkownik może zażądać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

  • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem w celu zmiany, usunięcia lub uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych: FRANKOTECH SP. Z O. O. PL. DZIECKA 12/8, 70-241 SZCZECIN NIP 8522571585, REGON 320833407, adres e-mail: info@frankotech.com

§7

Dane osobowe przechowywane są przez Administratora do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub zażądania przez Użytkownika usunięcia danych osobowych.

W systemie Administratora pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami oraz w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

§8

Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki tego typu są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości Usług oraz zwiększania zadowolenia naszych Użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji. Pliki cookie stosowane są do następujących celów: utrzymanie sesji Użytkownika, przywrócenie sesji Użytkownika, zapamiętanie zawartości koszyka, zapamiętanie numeru ostatnio przeglądanej oferty oraz kodów promocyjnych.

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookie w następujących celach: monitorowanie ruchu, analiza danych statystycznych, ustalanie liczby użytkowników, pośrednictwo płatności, usługi spedycyjne. W momencie publikacji niniejszej Polityki Prywatności do podmiotów należy zaliczyć:

– Facebook (facebook.com)

– Google Analytics (google.com/analytics)

– Sendit (sendit.pl)

– TPay (tpay.com)

– DotPay (dotpay.pl)

– Livechat (livechat.com)

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§9

Profilowanie. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych produktów lub usług. Profilowanie przekazu marketingowego odbywa się poprzez wtyczki (Facebook oraz Google Analytics), które są zainstalowane w Serwisie.

ZAKOŃCZENIE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie Polityki Prywatności, zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem korespondencyjnym: FRANKOTECH SP. Z O. O. PL. DZIECKA 12/8, 70-241 SZCZECIN NIP 8522571585, REGON 320833407 oraz FRANKOTECH SP. Z O. O. Skr. Pocztowa 33, 71-119 Szczecin 35 lub adresem poczty elektronicznej: info@frankotech.com